No008蓝色丝袜丝足写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No008蓝色丝袜丝足写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

 本方加羌活、天麻、蜜丸,名神应养真丹∶治足厥阴经受风寒暑湿,瘫痪不遂;语言謇涩,及血虚香港脚。原文曰∶肝胆之经,行于胁下,属厥阴、少阳,故以柴胡引用为君;以当六淫,风寒暑湿燥火也。

 本方合黄连香薷饮,名薷苓汤∶治伤暑泄泻。前文曰∶结胸脉浮大者,下之死,又曰∶结胸证悉具,烦躁者死,今曰脉浮,又曰烦躁,大陷胸果可用乎。

医而未至于叙曰∶疟之理难言矣。此太阳传入阳明之证,故仲景曰太阳阳明,脾约是也。

 又问曰∶既恶燥,何以不去防风?仲景以调胃承气收入太阳门,而大黄注曰酒浸,汤后曰少少温服、曰当和胃气。

茯神、远志安心神,白薇咸寒退热而治厥;使风静火息,血活神守,而螈自治中风手足不仁,日久不愈,经络中有湿痰、死血,腿臂间忽有一二点痛。又,太阳与阳明合病,必自下利。

 崔行功曰∶伤寒结胸欲绝,心膈高起,手不可近,用大陷胸汤。又云∶色鲜为热,自大肠气分来;色瘀为寒,自小肠血分来。

Leave a Reply